رباعی!

امروز باوری دیگر افتاد به دستم
از چشمت که چکیدم بر خاک
باور کردم که از خاک هستم
به همین سادگی، چه باک

23 تیر 90