بهار!
اگر یک روزی سه بار از من بپرسند که کدام پدیدۀ آفرینش را بیشتر دوست دارم، هر سه بار پاسخم این خواهد بود: پرنده. و منتظر سؤال چهارم خواهم ماند که بازهم بگویم: پرنده!

و بهار را دوست دارم به خاطر پرندگان تازه نفس، سرخوش و شادابش.

چند سال پیش که در جنگلی تنها بودم و بازهم دلم برای بهار تنگ شده بود، با این که شاعر نیستم، شعروارۀ زیر را برای بهار سرودم.

بهار دارد یک بار دیگر نزدیک می شود. پس به استقبال بهار می روم:قوچان ستاره زاره

ویترین لاله زارهبزک نمیر بهاره

اسب سفید سواره

از راه کرمون میاد

زیره برات میاره


بزک نمیر بهار شد

اسب سفید سوار شد

مترسکا رمیدند

بز و بره رها شد


اسب سفید می تازه

گرگ و روباه می بازه

وقتی رسید به کاشون

گلاب واست می سازهنطنز گلابی داره

تو خورجیناش میذاره

نقل گلاب قمصر

رو کاکلات می بارهقوچان ستاره زاره

دیو از همه بیزاره

ستاره ها می رقصن

ویترین لاله زاره

روباه شده دیوونه

خروس حالا می خونه

مترسکا شکستن

گرگا موندن تو لونهاسب سفید تو راهه

بزک نمیر بهاره

قوچان ستاره زاره

ویترین لاه زارهدستات حتا می بنده

هرروز به روت می خنده

شاخات اگر شکستن

حکیم واست می بندهدلت اگه شکسته

دستات اگه نرَستن

اسب سفید که اومد

حکیم داری یه دستهبزک نمیر تموزه

گرگه داره می سوزه

اوجیت [1] می ره عروسی

خنده داره رو پوزهفندق داری از نیریز

آب روون تو کهریز

عسل می یاد از سهند

قالی نقش تبریز

انگور می شه فراوون

گندم می ده بیابون

خربزه های میشَد

انبار می شن تو دالونماهی ریزه میزه

خونش توی کاریزه

وقتی می ره مهمونی

غوره انگار مویزهبزک نمیر تموزه

دیوه داره می سوزه

روباه شده فراری

عابد شده با روزهآینه شمدون تو طاقچه

بزک بپر تو باغچه

شاپرک و خبرکن

پاییز اومد با زاغچهبزک نمیر پاییزه

آخرای جالیزه

کُمپوزۀ رسیده

هنوز توی پالیزهزنگوله تو راه بنداز

ابروهاتو تا بنداز

خون کسی حلال نیس

دشمنارو پاپنداز

بفرستشون مدرسه

تا بخونن هندسه

یاد بگیرن رقومی

بی غصه و با قصهدرستو خوب بخونی

دشمن نمی شی خونی

منطق میاد به میدون

جدول ضرب و رقومیعاشق می شی بی بلا

جیب و کیست پرطلا

خواستی قلندر می شی

خواستی می ری کربلاوقتی اومد زمستون

یک زن قندی بستون

اسمشو بذار بزبزی

قندش بده بوس بستونمهمون می یاد یه گله

جم می شَوَن محله

ساوه انارش خوبه

سیب شمرون تو سلهبزک پاشو که چله است

برف و بارون رو پله است

ریشت شده یه وجب

مادر بزرگت ذله است

حال که دستت بازه

نذار بدی بتازه

آتیش بنداز تو منقل

بذار سرما ببازههرکی اومد به بازی

با همه شون بسازی

دشمن دیگه نداری

تنها نری به قاضیاما چشات بازباشن

بعضی چیزا راز باشن

پارسال نشه فراموش

زین و برگت ساز باشنبرفا وقتی آب بشن

گل ها وقتی باز بشن

بهار می یاد دوباره

همه باهم شاد می شنها جستیم و واجستیم

تو حوضه نقره جستیم

قوچان ستاره زاره

ویترین لاله زاره
-----------------
[1] آبجیت

Labels: