سلام بر دوستان
سلام بر دوستان

حدود چهار ماه و نیم پیش در سفر کانادا بودم که دخترم سایت هزارکفه را (hezarkaffe.com) را برایم فراهم آورد. در این مدت طولانی، به سبب ناآشنا بودن با شیوۀ کار، هرگز نتوانستم از این سایت استفاده کنم. اما از امروز صاحب وبلاگی هستم که گویا شیوۀ استفادۀ از آن آسان است. با تشکر از آقای پانویس که این وبلاگ را سامان داده است، می کوشم تا پیوند با خوانندگانم را همیشه به روز نگه دارم.


Labels: