درست بنویسیم، درست بگوییم

 

واگیر، نه واگیردار

 

گاهی از برخی و حتی از تلویزیون اصطلاح غلط «واگیردار» را می شنویم.

در حالی که بیماری می تواند «واگیر» باشد و نه «واگیردار».

همچنان که آدمی می تواند «باسواد» باشد و نه «باسواددار»!

و همچنان که نمی گویم: بانمک دار!

 

مثل این می ماند!

 

یا بگوییم: «مثل این است» و یا «به این می ماند».

و هرگز نگوییم: «مثل این می ماند»!

 

 

خریدنی، نه قابل خریدن و گفتنی، نه قابل گفتن!

 

بهتر است به جای «قابل خریدن» و «قابل گفتن» بگوییم: «خریدنی» و «گفتنی».

و همین گونه در ترکیب های دیگری از این دست...

 

Labels: