درست بنویسیم، درست بگوییم


 

درجۀ سانتیگراد نه، سانتی گراد

 

بدون توجه به این که «گراد» همان «درجه» است، نگوییم، دمای هوا به 25 درجۀ سانتیگراد خواهد رسید. بگوییم، به 25 سانتیگراد خواهد رسید.  

این اشتباه یادآور «سنگ حجرالاسود» است.

و پیشنهاد می شود که نگوییم، مثلا «چهل درجه تب»، به گوییم «سه درجه تب»!...

 

مایع ظرف شویی و پودر رختشویی

 

به مایع ظرف شویی نگوییم «ریکا». «ریکا» نامی است که کارخانه ای بر روی محصول خود گذاشته است.

همچنین است استفادۀ از نام یکی از پودرها، برای نمونه «فاب» یا «تاید»، برای پودرهای رختشویی...

همچنین است «تافت» برای هرنوع   افشانۀ مو... و «پیف پاف» به جای حشره کش...

همچنیبن است «علاءالدین» برای هر وسیلۀ گرمازای دستی...  

   

گرمایش، سرمایش، آمایش

 

معمول ترین شیوۀ ساختن اسم مصدر، استفاده از دوم شخص امر (زمان حال) است.

در چند سال گذشته «گرمایش» و «سرمایش» به جای «گرماساز» و «سرماساز» و «آمایش» برای آماده کردن معمول شده است!...

 


Labels: