"لاهوت"


لاهوت از انتشارات امید ایرانیان

نویسنده: پرویز رجبی
موضوع: ادبیات
چاپ اول پاییز 1384
شماره شابک 964-95743-4-4
قیمت 17000 ریال

رمانی کوتاه، با نگاهی نو به پیرامون.

پرویز رجبی در این رمان نیز، مانند «دشنه و سیب گمشده»، با شیوۀ غریب خودش، خواننده اش را به قلمروی می کشاند که خود در آن زندگی می کند، ولی به ندرت به طور جدی به آن می پردازد و در عین حال علاقه مند به پرداختن به آن است!
رجبی به بهانۀ بیست و دومین سالگی پسرش، می کوشد با 22 تصویر و به عبارت دیگر با 22 دغدغه، به دغدغه های زندگی انسان درمانده نزدیک شود. او راه حلی برای از میان برداشتن این دغدغه ها ندارد، اما با عریان کردن آن ها خواننده را به عرصه ای می کشاند که خود به توانایی یافتن چاره ها نزدیک شود.
این کتاب کوچک از نظر تکنیک در زبان فارسی معادلی ندارد که بتوان برای معرفیش به آن اشاره کرد. بنابراین باید واند و لذت برد. یا دست کم خود را کم تر تنها یافت.

Labels: ,