خبری از پیرامون خودم


 

سه شنبه، پانزدهم اسفند

 

امروز  بنا بر قرار قبلی، به دعوت آقای امیر حسین زادگان، مدیر محترم انتشارات ققنوس از ساعت پنج تا هشت بعد از ظهر مراسم رونمایی انتشار کتاب بسیار ارجمند و مهم «یافته های تازه از ایران باستان» نوشتۀ استادم روانشاد پروفسور والتر هینتس که من شانس ترجمۀ آن را داشتم، برگزار شد.

پس از گشایش مجلس با سخنان خانم حسین زادگان، آقای علی دهباشی که در حقیقت برگزارکنندۀ مجلس بودند، مختصری دربارۀ این ترجمه سخن راندند، سپس به درخواست ایشان من نیز سخن کوتاهی داشتم دربارۀ علل ضعف تاریخ نویسی در ایران. آن گاه استاد دکتر روزبه زرین کوب دربارۀ تاریخ ایران شناسی تا به پروفسور والتر هینتس به شیوایی سخنانی راندند که بسیار آموزنده و دلچسب بود. بعد استاد دکتر سعید عریان، که پیش از ترجمۀ کتاب، از فصل دهم آن که مربوط به سنگ نبشته های پهلوی ساسانی است برای تالیف کتاب «راهنمای کتیبه های ایرانی میانه» استفاده کرده بودند، اشاره ای سودمند داشتند.

آقای دکتر رضا مرادی غیاث آبادی نیز اشاره کردند که بهتر می بود که به جای «خط مخطط ایلامی» (گزینش مترجم)، از اصطلاح «خط هندسی ایلامی» استفاده شود. این پیشنهاد به قدری به جا بود که بی درنگ از ناشر تقاضا کردم که در چاپ بعدی کتاب این اصططلاح جانشین گزینۀ من شود.

در پایان از میهمانان با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی شد و ناشر بزرگوارانه به هر یک از میهمانان یک نسخه از کتاب را هدیه کردند، الا خود من که از قلم افتادم!

 

در این جا ناگزیر از این اعتراف صادقانه هستم که از انتشار هیچ کدام از بیش از چهل و پنج کتابم، به اندازۀ این یکی لذت نبرده بودم. سپاس آقای امیر حسین زادگان را... پیداست که کودکان بزرگسال نیز به تشویق نیاز دارند. هنجاری که در کشور ما به آن توجه چندانی نمی شود...

Labels: ,