درست بنویسیم، درست بگوییم
 

انستیتو،  نه «انیستیتو»

 

اغلب از همه و حتی از دانش آموختگان شنیده می شود که واژه ای را که خود «انستیتو» نوشته اند، «انیستیتو» می خوانند. این گروه بزرگ حتی در نام های خاص خارجی نیز دچار همین نادرستی می شود. برای نمونه، نام «گیرشمن»، باستان شناس نامی فرانسوی را که در ایران به خاطر کاوش ها و دستاوردهای ارجمندش در شوش و سیلک کاشان آوازه ای بلند دارد، «گیریشمن» به تلفظ در می آورند.

 

 

پروفسور، نه «پُرفُسور»

 

عنوان و یا واژۀ «پروفسور» اغلب به ناروا «پُرفُسور» خوانده می شود. حتی از سوی دانش آموختگان.

 

ترافیک

 

«ترافیک» (رفت و آمد) همیشه سودمند است. اغلب شنیده می شود که «ترافیک» را چیزی آزاردهنده می دانند. زیرا برداشتشان از «ترافیک» این است که خیابانی به سبب سنگینی رفت و آمد، سخت گذر و یا حتی بسته است. در حالی که خیابان آکنده از ماشین این نگرانی را فراهم می آورد که فاقد «ترافیک» باشد!  

 

Labels: