درست بنویسیم، درست بگوییم

گزارش ها، نه «گزارشات»، سفارش ها، نه «سفارشات» و دستورها و نه «دستورات»...


پیش از این هم گفته بودم که واژه های فارسی را با قاعدۀ جمع مکسر عربی جمع نبنديم.

همچنین به جای «سبزی ها» نگويیم «سبزیجات» و به جای «کارخانه ها» نگويیم «کارخانجات»!«گاهی» و نه «گاها»


بکوشیم به هنگام به کارگرفتن واژه های عربی تا جایی که می توانیم از تنوین استفاده نکنیم. اما از واژۀ فارسی «گاه» به جای «گاهی» هرگز «گاها» درست نکنیم.

همچنین است واژه های غیر عربی لاتینی که گاهی با تنوین می آیند. ما نند «تلفنا»!


Labels: