تورق

ده روزی بود که به سبب گرفتاری به سایت مکتوب دکتر عطاءالله مهاجرانی نگاه نکرده بودم. امشب که باری دیگر فرصتی فراهم آمد، در نوشتۀ ایشان مانند همیشه با نکته ای درخور تامل رو به رو شدم. دکتر مهاجرانی در روز نوشت بیست هفتم اسفند گذشته، در مطلبی به نام «نمی خوانیم» نوشته بودند:

«موشه دایان جریان بمباران فرودگاه قاهره و انهدام هواپیماهای جنگندۀ مصری را به تفصیل توضیح می دهد. از موشه دایان می پرسند، نگران نیست که اطلاعات نظامی که او به تفصیل شرح می دهد دست عرب ها بیفتد؟ مکث می کند و می گوید: نه! عرب ها نمی خوانند!»

ما عرب نیستیم. ما ایرانی ها ملت باهوشی هستیم و به هشیاری شهرۀ آفاقیم. ما اگر کتاب نمی خوانیم، در عوض «تورق» می کنیم و مطالب کتاب ها را در هوا می زنیم! و بسا که در میان دوستان با شجاعتی تمام عیار دربارۀ کتابی که تورق کرده ایم اظهار نظر هم می کنیم!

 

Labels: