درست بنویسیم، درست بگوییم


 

بِلُک و نه بلوک

 

امروز انتظار می رود که دست کم   تحصیل کرده های آشنا به زبان های اروپایی واژۀ «بلُک» (Block ) را «بلوک» ( blook ) تلفظ نکنند. «بلُک» در بیشتر زبان های اروپایی به معنی «قطعه» است: یک بلُک سیمانی، یک بلُک ساختمان... و  در فارسی «بلوک» به   ناحیه ای متشکل از چند روستا گفته می شود.

 

ساختن

 

ناگفته پیداست که ساختن به معنی «درست کردن» و «آبادکردن» و «سامان دادن» و... است. پس شایسته است که به جای «ویران ساختن» و «نابودساختن» و «پایمال ساختن» و... بگوییم «ویران کردن» و «نابودکردن» و «پایمال کردن» و...

 

چالش

 

چندی است که بیشتر در گفت و گوهای سیاسی، برای رساندن مفهوم «برخورد ناخواسته»، به گونه ای روزافزون،   واژۀ ترکی «چالش» به معنی «زد و خورد»  و «جنگ» به کار می رود. پیداست که در این جا پای واژۀ ظاهرا فارسی «چالش» به معنی «همبستری» و «سیری ناپذیر در همبستری»  و یا «چالش، چالیدن» به معنی «خرامیدن» و «راه رفتن با ناز و خودبزرگ بینی» درمیان نیست.

Labels: