درست بنویسیم، درست بگوییم

 

پارکینگ مطبق، نه پارکینگ طبقاتی

 

چند سالی که گاهی پارکینگی در چند طبقه ساخته می شود و با عنوان «پارکینگ طبقاتی»  در اختیار اتومبیل های سرگردان قرار می گیرد. البته با مجوز شهرداری و با همین نام. شگفت انگیز است، در کشوری که آدمی برای گزیدن نامی برای فرزند خود ناگزیر از گردن نهادن به آیین نامه های نوشته و نانوشته است، کسی از دست اندرکاران از خود و یا از متقاضی صدور جواز ساخت پارکیگ نمی پرسد که پارکینگ طبقاتی یعنی چه؟

آدمی با دیدن تابلو پارکینگ، بی درنگ به یاد جانعۀ طبقاتی می افتد...

بگذریم از این که مطبق بودن پارکینگ امتیازی را برای صاحبش فراهم نمی آورد. و هیچ دارندۀ اتومبیلی هم نمی تواند با استفادۀ از این پارکینگ ها اندکی از آتش بلند پروازی خود را فرونشاند!

بیاییم تا هنگامی که نامی شایسته برای این نوع از پارکینگ ها نیافته ایم، دست که خیلی آسوده اصطلاح بی معنی «پارکینگ طبقاتی» را به کار نبریم و بگذاریم که این عنوان تنها در لا به لای پرونده های شهرداری ها پوشیده بماند!

یادمان باشد که عادت به همین بی توجهی ها است که آبشخور بی توجهی های بزرگ تری می شود و از وجاهت تفاوت ها می کاهد!

Labels: