درست بنویسیم، درست بگوییم


شُکُلات، نه شوکولات. به شرط این که پای شکلات در میان باشد و نه آب نبات!

 

این بار تنها نادرستی تلفظ «شکلات» به صورت «شوکولات» مطرح نیست. تقریبا از همه، حتی از تحصیل کرده های دانشگاهی می شنویم که به انواع آب نبات پیچیده، با خاطری آسوده شکلات می گویند.

شاید این نادرستی شناخت چندان آزاردهنده نمی بود، اگر برای کودکانمان هرجنبدۀ کوچک را کرم و هر رویندۀ کوچک را علف نمی نامیدم و نمی خواندیم و تصور نمی کردیم که دندانمان را کرم خورده است!

جالب است که آذربایجانی هایمان جنبنده های کوچک را گرگ  می نامند و مثلا می گویند که دندانشان را گرگ خورده است!

در این جا نگرانی تنها برای زبان نیست، نگرانی برای صدها پدیدۀ نو است که ما در اشارۀ به آن ها به نام گروه بسنده می کنیم. بی آن که بیاندیشیم که در جهانی که هر روز رویکرد بیشتر و دقیق تری به جزئیات دارد، کار آموزش کودکانمان در نوجوانی و بزرگسالی دشوارتر می شود.

 

پُستِر، نه پوستِر

 

کم نیستند تحصیل کرده های دانشگاهی که با واژۀ بیگانۀ «پست» آشنا هستند، اما به «پُستِر» به نادرست «پوستر» می گویند. متاسفانه حتی گاهی گویندگان و مجریان رادیو تلویزیون.

Labels: