درست بنویسیم، درست بگوییم

خودکشی فراوان، تلفات کم!!

 

گاهی می خوانیم: «جوانی که خودکشی کرده بود نجات یافت» ! و خبرهایی از این دست. یعنی میان «خودکشی کردن» و «دست به خودکشی زدن» هیچ گونه تفاوتی را نمی بینیم! از این روی عادت کرده ایم تا پایان خبر را نشنیده ایم، اقدام به متاسف شدن نکنیم! و هنگامی که می شنویم، سرانجام کسی که خودکشی کرده بود، یعنی دست به خودکشی زده بود، نجات یافته است، دوباره چنان ذوق زده می شویم و احیانا با ترک رویداد حی و حاضر، چنان دهانمان پرمی شود از داستان ده ها خوکشی و اقدام به خودشی   که فراموش می کنیم که اصلا چرا دست به خودکشی زده شده است! 

رویدادهای ریز که جای خود دارند.

حضورمان را جدی تر کنیم!


Labels: