درست بنویسیم، درست بگوییم

کاندیدا، نه کاندید!

 

شایسته است که در استفادۀ از واژه های بیگانه نیز اندکی دقیق تر باشیم. به ویژه هنگامی که معنای واژه ای با اندکی دگرگونی کاملا از منظور ما فاصله می گیرد.

«کاندیدا» یعنی داوطلب، خواستار (داوطلب انتخاب شدن به مقامی معین) و «کاندید» در لاتینی و فرانسه یعنی ساده دل (بیشتر با معنایی منفی، مانند نادان و ساده لوح).

اغلب دیده می شود که به جای «کاندیدا» گفته می شود «کاندید» و در زبان فارسی واژۀ «کاندید» با معنای حقیقی خود اصلا کاربردی ندارد.

بنابراین کاربرد «کاندید» به جای «کاندیدا» می تواند برخورنده باشد!

 

Labels: