درست بنویسیم، درست بگوییم

 

نقد

 

نقد در لغت یعنی جداکردن درهم و دینار سره از ناسره و در ادب تمیز دادن مستدل خوب از بد، در چارچوب موضوعی معین. پسندیده ترین و زیباترین نقد آن است که   در آن ستایش کمتر از حد مجاز باشد و از هرنوع دشنام و ناسزا و تهمت پرهیز شود! و مقصود حاصل نمی شود، مگر بردباری و تفکیک مسائل دو پایۀ نقد قرارگیرند.

متاسفانه اغلب دیده می شود که در نقدهای ما جای این دو پایه خالی است.

و همین است که نقد در میان ما هنوز جای سازندۀ خود را نیافته است. نقدهای ما یا آکنده هستند از ستایش های چاپلوسانه و یا سرشاراند از دشنام و ناسزا و به تفکیک مسائل نیز اصلا توجهی نمی شود.

و درست گفتن چقدر نیاز به نقد درست دارد.


Labels: ,