درست بنویسیم، درست بگوییم

بدبختانه نمی دانم، شوربختانه یعنی چه!

 

خواهش می کنم، هرکس که می داند که «شوربختانه» یعنی چه، مرا هم در جریان بگذارد!

 

نرخ بیکاری یا میزان بیکاری؟

 
هرچه فکر کردم که «نرخ بیکاری» یعنی چه، به جایی نرسیدم. آیا نباید بگوییم: «میزان بیکاری»؟ 

بیکاران همین جوری هم «نرخ» خیلی از چیزها را نمی دانند! چرا دیگر به دمشان جارو می بندیم؟Labels: