خبری از پیرامون خودمسپاسگزاری


از جناب آقای علی دهباشی گرامی مدیر فرهنگ دوست مجلۀ بخارا

و از دوستان گرامی:

جناب آقای دکتر توفیق سبحانی

جناب آقای دکتر روزبه زرین کوب

جناب آقای دکتر جلیل دوستخواه

جناب آقای دکتر رضا مرادی غیاث آبادی

جناب آقای فرید وحدت

جناب آقای محمدعلی اینالو

که هریک به شیوۀ خود مرا از مهربانی خود برخوردار کردند و دخترم کتایون رجبی که هیچ وقت مرا از عشق و محبت خود محروم نکرده است، و از دوست نازنینم سرکار خانم گیتی مهدوی، که از راه بسیار دور سیدنی برای اظهار لطف آمده بودند، بسیار سپاسگزارم.

و مدیون محبت های همۀ میهمانانی هستم که با حضور خود در خانۀ هنرمندان و آفریدن شبی فراموش نشدنی، پشت هنرمندان را گرم کردند.

و امیدوارم که جناب آقای دهباشی برای نوبت بعد هنرمندی شایسته تر از مرا برای بزرگداشت برگزینند.

با آرزوی شادی و کامیابی برای همه دوستان یاد شده

با فروتنی

پرویز رجبی

Labels: ,