درست بنویسیم، درست بگوییم

لازم به یادآوری است!

 
مجریان برنامه های رادیو تلویزیون اغلب به جای «یادآوری می شود»، می گویند: «لازم به یادآوری است». نیاز به آگاهی چندانی در زمینه های دستوری نیست، تا بدانیم که ساختار این جمله درست نیست. توجه به معنی واژۀ «لازم» برای پی بردن به نادرستی این جمله کفایت می کند!

 

میدان ها، نه میادین

پیداست که شایسته است که واژۀ پهلوی و فارسی «میدان» را با نشان جمع فارسی و به صورت «میدان ها» بیاوریم.

Labels: