روزنوشت

نقش میهمان در زندگی ما ایرانیان (2)

 

دوست خوبم نوشین شاهرخی پیامی گذاشته است برای «نقش میهمان در زندگی ما ایرانیان» که نیاز به پاسخ دارد:

 

نوشین خوب،

پیامت ساعت ها مرا با خود مشغول کرد. روی هم رفته حق با هردوی ما بود!

اما مگر می شود در نوشته ای کوتاه، که در حقیقت می خواهد دربرگیرندۀ کتابی باشد، به همۀ نکته ها اشاره کرد؟

من حاصل برداشت هایم را برپایۀ حقیقت های موجود، نوشته ام. پیداست که نظر تو دربارۀ نگاه ما ایرانیان به میهمان خانه درست است. من اشاره داشتم به عادتمان و هنجاری که ما را در چنگال دارد...

اما دربارۀ رفتار ما با افغان ها با تو هم عقیده نیستم. ما با افغان ها همان رفتاری را داریم که با خودمان. بد و خوب این رفتار بحث دیگری است... مردم ما با میهمانان افغان خود رفتار متفاوتی ندارند.  نمونه های مجرد و استثنایی هم بحث دیگری است. اگر نمونه های مجرد و غیرعادی مطرح می بودند، می شد به برخی از بدرفتاری های غریب برخی از افغان ها نیز، مثلا در سرازیر کردن مواد مخدر به ایران، اشاره کرد...

فراموش نکنیم که افغان های میهمان برگزیدگان مردم خود نیستند. مردمی هستند که از بد حادثه و تنگدستی به مردمی پناه آورده اند که خود درگیر دشواری های فراوانی هستند...

باور کن که من، با همۀ دشواری های فراوان موجود، بی مهری و یا کم مهری متفاوتی را ندیده ام...

برخورد آلمانی های به نادرست معروف به رفتارهای فاشیستی را با خارجی ها می ستایم. این برخورد خوب را مردم خود آلمان هم می چشند...

ضمنا فراموش نکن که بیشتر میهمانان آلمان از مرز معینی از سواد گذشته اند و برای میهمانان ما هنوز سواد سواد هم پیدا نیست!...

 

با فروتنی

پرویز رجبی

 

Labels: