درست بنویسیم، درست بگوییم

مقایسه ای (یا سنجیدنی)، نه تطبیقی!

 

معمولا دو موضوع را باهم مقایسه می کنیم (یا می سنجیم). بنابراین شایسته است که بگوییم: ادبیات (ادب) مقایسه ای و نه تطیقی. و همین گونه در دیگر زمینه ها...Labels: