درست بنویسیم، درست بگوییم

ناهار نهار نیست

 

بهتر است که به جای «ناهار» نگوییم «نهار».

«ناهار» (ناآهار) به معنی بی خورش است.

فردوسی می فرماید:

اگر چند سیمرغ ناهار بود       تن زال پیش اندرش خوار بود

«ناهار» غذای وسط روز است. درگذشته ایرانیان به غذای روز توجه چندانی نداشتند.

اما «نهار» واژۀ عربی است به معنای روز. لیل و نهار یعنی شب و روز.Labels: