!کوتاه نوشت

ارتباط روشنایی با دانش!

 
حدود چهارده سال در آلمان زیستم و دو چیز را هرگز تجربه نکردم:

که برق برود،

که داشمندان وقت خودشان را با لشکرانگیزی علیه یکدیگر تلف کنند.

 

با فروتنی

پرویز رجبی

 

Labels: