درست بنویسیم، درست بگوییم

سه جوان چنان مادرشان را دوست داشته اند که حتی درگذشت او را گرامی خوانده اند و این علاقه را مستقیما با خود او درمیان گذاشته اند. روانش شاد
.

Labels: