یک پیشنهاد عملی

یک پیشنهاد ساده

برای محبوب قلوب و جنت مکان شدن!

 

ظرف یک لحظه تصمیم بگیرید، که هرکس هر چه گفت،

بگویید که راست می گوید.

بگویید که او اصلا اشتباه نمی کند.

بگویید که او نازنین ترین انسانی است که شناخته اید.

بگویید که او با شخصیت ترین و زیباترین چهره و اندامی را دارد که دیده اید.

بگویید که افسوس می خورید که چرا او روزی یکی دو پله از نردبام ترقی بالا نمی رود.

بگویید دردش به جانتان و غمش به روحتان!

بگویید که درد و بلایش بریزد به تخم چشمتان.

بگویید که تا جان در بدن دارید سرسپردۀ او هستید.

بی درنگ هم محبوب و سلطان قلب ها می شوید و هم انسانی بهشتی.

کلید بهشت زیر پای ممدوحان است.Labels: