درست بنویسیم، درست بگوییم

احقاق حق و مسبوق به سابقه


«احقاق» یعنی به حق رسیدن و جز این. «مسبوق» یعنی سابقه دار. بنابراین شایسته است که از به کار بردن دو اصطلاح بالا پرهیز شود. همان گونه که «سنگ حجرالسود» درست نیست.

Labels: