سفرنامۀ اونور آب
به بهانۀ سوغاتی نوه ام
قطعه ای از «سفرنامۀ اونور آب»
هواپیما در حال عبور از مرز است. بالای نقشه، دریای مازندران مانده است پشت سر. طراح نقشه، با دلسوزی چشمگیری، به این دریای شاید بیگانه چنان جانی بخشیده است که می پنداری همۀ کرانه های دریا را درنوردیده است و اگر اراده می کرده است حتی می توانسته است متل قو و مرغابی های تالاب انزلی را هم نشانت بدهد. او حتما اعماق دریای وطنت را هم می شناسد.

در حالی که در اوج آسمان بر صندلی راحت لمیده ای و اگر اراده بکنی می توانی به مهمانداری، که واقعا شبیه یک میزبان است، سفارش یک فنجان قهوه بدهی، از خود می پرسی، راستی چرا هنوز غواصان فیلمبردار میهنت یک وجب فیلم از اعماق دریای مازندرانت را نشانت نداده اند و تو تنها دل خوش کرده ای که ز مازندران شهر تو یاد باد... و این در حالی که مغربی ها و مشرقی ها خاک اعماق دورافتاده ترین و منزوی ترین دریاچه ها و دریاها و اقیانوس ها را به توبره کشیده اند و دست همۀ «جوجوها» و «لولوها»ی خودی و ناخودی اعماق را خوانده اند. از اقیانوس های منجمد شمالی و جنوبی که نگو!

و ما هنوز تنها بلدیم که اوقات تلخی راه بیندازیم که چرا نادان یا خبیثی به خلیج همیشه فارسمان گفته است: خلیج عربی! و هنوز بلدیم که برای آشنایی با پرنده و چرندۀ آبی خلیج فارس، حاصل کوشش های بیگانگان را در تلویزیون هایمان نشان دهیم. و دریغ از یک کوشش بومی برای شناساندن خلیج همیشه فارس و کرانه های همیشه زیبایش و روستاها و شهرهای کوچکش. چند نفر می شناسد آبادی سیریک را در ساحل خلیج فارس، که دوست مهربانم حسن زرهی که در تورنتو میزبانم خواهد بود، از آنجا برخاسته است، تا در دیار غربت پابفشارد که همه شهروندان جهانیم؟...

من اگر در سفرنامه ام دربارۀ خانه های خودمان که در سینۀ آسمان به یادشان افتاده ام ننویسم، چگونه خواهم توانست از خانه و کاشانۀ دیاری دیگر بنویسم. مگر می شود به بهانۀ سفر به اونور آب این ور آب را ندید از اوج آسمان؟ اگر خلیج فارس جرو برنامۀ سفر من نیست، پس این طراح بیگانه خلیج فارس را چرا خلیج فارس را در میدان دید من قرار داده است؟ او را کجا بیابم برای طرح این سؤال؟ اگر او دیگر وجود نداشته باشد چه؟

نه! بنا نیست که سفرنامۀ من تنها به اونور آب بپردازد. من از این ور آب هستم. با همۀ ریشه هایم. من باید باشم که بتوانم بنویسم. من فکر می کنم. من فکر می کنم، پس هستم و یا هستم، چون فکر می کنم!