فراخوان

بزرگداشت

 

چون قرار است که به زودی، اگر فرصت کنم، بزرگداشت معصومانه ای برای کامپیوترم برگزار کنم، از همۀ کسانی که مایل هستند در این آیین شرکت کنند، صمیمانه دعوت می کنم که  هرچه زودتر نظر خود را اعلام فرمایند.

سخنرانی برای همه آزاد است. به شرط این که قبلا چکیده ای از متن سخنرانی خود را به دفتر این سراپا گناه بفرستند!

 

با فروتنی

پرویز رجبی