یادآوری

باور کنید!

 

من پیام هایی را که برای من می آید حذف نمی کنم. باور کنید!

نمی دانم اشکال کار در کجاست.

 

با فروتنی

پرویز رجبی