درست بنویسیم، درست ببینیم
یا درخت را در جای بدی کاشته اند و یا تابلو را در جای درستی نصب نکرده اند

Labels: