سوء تفاهم
سوخت نیست.
وکلا کارآمد نیستند.
نیاز به سوخت و وکیل روزافزون است.