درست بنویسیم، درست بیاندیشیم

بدون شرح

 
امروز روزنامه از

«اعادۀ حیثیت از بانک پارسیان»

خبر داد!