دردنوشت

ناتنی ها (19)

آی کلک! آی بدجنس! آی حقه باز!..

مردم دیگرجاهای جهان معمولا برای رساندن مسافران از کرانۀ رودخانه و یا دریاچه ای کوچک به دیگر کرانۀ آن از کلک استفاده می کنند. یا برای گردش و یا برای رساندن بر سر کار و بازگرداندن به آغوش خانه و خانواده.

ما هنگامی که به نشاط می آییم کودکانمان را «شیطون» ، «حقه»، «حقه باز»، «بدجنس» و «کلک» می نامیم! بچه هایمان هنوز زبان بازنکرده به این اصطلاح ها خومی گیرند و اگر بخواهیم به راستی سوار کلکشان بکنیم، می توانند ناخودآگاه واهمه داشته باشند!

این هم فن آوری دیگری است از تلاش ما برای آفریدن ناتنی ها!

با فروتنی

پرویز رجبی