مورخ که باشی ذهنت مشغول است همیشه

ناتنی ها (36)

خط خو ش و شیون!

 

در تاریخ آمده است که میرزا بزرگ قائم مقام، یکی از بزرگ ترین وزیران تاریخ دور و دراز ما، معاهدۀ ترکمن چای را به خط خوش خویش نوشت!

و از وقتی که با دو دوتا چهارتا آشنا شده ام، با این شیون رو به رو بوده ام که حکومت بی لیاقت قاجارها هفده شهر آذربایجان را به روسیۀ تزاری باخته است.

و در تاریخ آمده است که افغان ها به ایران حمله کردند و حکومت صفویه را فروپاشاندند و نادرشاه افشار افغان ها را از ایران بیرون راند.

و در تاریخ می خوانم که در زمان حکومت بی هودۀ قاجارها افغانستان به دسیسۀ دولت فخیمۀ انگلستان از مام میهن جداشد!

راستی را این چه رفتاری است با تاریخ؟

مگر تاریخ هم با ما ناتنی است؟

 

با فروتنی

پرویز رجبی