درست بنویسیم، درست بیاندیشیم

خودکشی کردن و دست به خودکشی زدن

 

اغلب و بسیار احساس می کنیم که در نوشته ها و در گفته ها، میان «خودکشی کردن» و «دست به خودکشی زدن» فرقی گذاشته نمی شود. در حالی که تفاوت این دو مانند تفاوت نیستی و هستی است!

دست کم از دقت در این باره صرف نظر نکنیم.

امروز در جایی خواندم که کسی برای سومین بار خودکشی کرده است و هر بار همسرش او را نجات داده است! پیداست که او هربار که خودکشی کرده است، به کلی نمرده است!

بهتر نیست که بگوییم، او سه بار دست به خودکشی زده است؟