پاسخ

جناب آقای عبدی گرام

با سلام

 

در پیوند با «ناتنی های 66»، به نظر من قوم اپرنه یا پرنی (داهه ها) و یا به قول شما پرنیان، قومی سکایی هستند که اشکانیان از میان آن ها برخاستند. من بر این باورم که این قوم همان قوم سکایی است که در شاهنامه با نام تورانیان از آن ها یاد می شود. ماساگت ها هم که بنا بر روایت کورش بزرگ با ملکه آن ها جنگید و کشته شد، یاید همین تورانیان سکایی بوده باشند.

اما این که در زمان تورانیان یا اپرنه، ترکمن ها در کجا بوده اند، من بر این باورم که در پیرامون و بیشتر در آن سوی سیر دریا.  

البته نه پاسخ من حجت را تمام می کند و نه نطر مخالفان این براشت. ما هنوز راه درازی را در پیش داریم. مهم این است که در شنیدن نظر دیگران بردبار باشیم و با شمشیر و دشنه و دشنام به میدان در نیاییم!...

 

با فروتنی

پرویز رجبی