پیامی و یادی


ناتنی ها (71)

وقت سحر از غصه نجاتم دادند

 

سحرگاه امروز، ساعت سه و سی شش دقیقه، پیام زیر را از یک ایرانی اصیل دریافت کردم:
با فرو تنی
پرویز رجبی 

 

«استاد نیک چرا شما روز جهانی اشو کورش آریایی پدر نجاد نیکوی آریا رافرخنده باش عرض نمیکنید؟ نکند که مثل آنوقتا دوباره ضد ایرانی شدید؟ نکندبازم جزو ما نیستین؟ . ما شما را خیلی دوس داریم و بازم شمارا جزو نجاد نیکوی آریایی میپذیریم».
 
 
.