خبری از پیرامون خودم

سده‌های گمشده

برندۀ جایزۀ بهترین کتاب فصل در زمینۀ تاریخ

 

امروز در تالار فردوسی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، در نخستین دور گزینش کتاب فصل، جایزۀ بهترین کتاب فصل در زمینۀ تاریخ به کتاب «سده‌های گمشده» من داده شد.

ژان پل سارتر در سال 1964 جایزۀ نوبل را با ژستی تبلیغاتی نپذیرفت و من پس از چشیدن 36 سال آزار که عملا جوانیم و تحصیلاتم را تباه کرد و نیمی از تنم را گرفت، روی هیات داوران و دست‌اندرکاران را می بوسم. چون این گزینش را به فال نیک می گیرم.

 

با فروتنی

پرویز رجبی--
PARVIZ.RAJABI@GMAIL.COM