خبری از پیرامون خودم

سالگرد روزنوشت‌های من

 

امروز درست یک سال است که می‌کوشم تا در حد توانم برای خوانندگانم بنویسم. بازهم خواهم نوشت، تا زنده‌ام!

در این مدت حدود بیست‌هزار بار به روزنوشت‌های من مراجعه شده است و خوانندگانم اغلب تشویقم کرده‌اند، که از همۀ آن‌ها سپاسگزارم.

در این‌جا ناگزیر از یادآوری این نکته هستم که «روزنوشت‌ها» کار جنبی من بوده‌اند و بیشتر وقتم صرف تالیف و ترجمه شده است. این کار هم تا هنگامی که نفس دارم دنبال خواهد شد.
 
بافروتنی
پرویز رجبی