روزنوشت

اگر من داریوش هخامنشی می‌بودم!

 

اگر من داریوش هخامنشی می‌بودم، دست کم در یکی از سنگ‌نبشته‌هایم توضیح می‌دادم که درخواستم از اهورمزدا برای نگهداری کشورم از دروغ به سبب دامنۀ گستردۀ دروغ بوده است یا جلوگیری از دروغ احتمالی.

چون داریوش درخواست دورماندن خشکسالی از کشور را نیز داشته است و از قراین پیداست که خشکسالی یکی از بلاهای کاملا آشنا بوده است.

 

بافروتنی

پرویز رجبی--
PARVIZ.RAJABI@GMAIL.COM