روز نوشت

اگر من زرتشت می‌بودم!

 

اگر من زرتشت می‌بودم، حتما روز تولدم را در آغاز و یا پایان سرودهایم می‌آوردم، تا هر ناآگاهی، در حالی که تاریخ تولد پدر و یا پدربزرگ خودش را نمی‌داند، برایم با شوق و شور روز تولدی خیالی نتراشد. و می‌نوشتم که اگر آیندگان مهری به من دارند،  هرگز آموزۀ اندیشۀ نیک و گفتار نیک و کردار نیک را از یاد نبرند!

اما اکنون که زرتشت نیستم، باید مبهوت و حیران بمانم که روز تولد زرتشت کبیر در کجا آمده است که من نمی‌دانم. و باید بدهکار گروهی «میهن‌پرست» باشم که چرا تاریخ تولد پیامبر ایران باستان را نمی‌دانم...

 

با فروتنی

پرویز رجبی--
PARVIZ.RAJABI@GMAIL.COM