خبری از پیرامون خودم

یافته‌های تازه از ایران باستان

نوشتۀ والتر هینتس

ترحمۀ پرویز رجبی

انتشارات ققنوس

چاپ دوم

تهران، زمستان 1386

 

با استقبال خوبی که از کتاب «یافته‌های تازه از ایران باستان» نوشتۀ والتر هینتس به عمل آمد، هنوز چندماه از انتشار چاپ اول از سوی انتشارات ققنوس نگذشته است که چاپ دوم آن روانۀ بازار کتاب شد.

این کتاب در بیست و پمجمین دورۀ کتاب سال در بهمن 86، شایستۀ تقدیر شناخته شد.

سپاس مدیریت انتشارات ققنوس را و خوانندگان شیفتۀ ایران باستان را.--
PARVIZ.RAJABI@GMAIL.COM