خبری از پیرامون خودم

داریوش و ایرانیان

نوشتۀ پروفسور والتر هینتس

ترجمۀ پرویز رجبی

نشر ماهی

تهران، 1386

492 صفحه

15000 تومان

یادداشت من برای این ترجمه:

استادم پروفسور والتر هینتس، در پیشگفتار خود دربارۀ «داریوش و ایرانیان» و شیوۀ تالیف این کتاب چیزی را ناگفته نگذاشته است. در همۀ سال‌های دهۀ شصت میلادی که افتخار شاگردیش را داشتم، او همواره از این کتاب، که در دست تالیف داشت، با آب و تاب زیادی یاد می‌کرد و یکی از آرزوهای بزرگش پایان‌گرفتن کار تالیف بود. همیشه می‌گفت، دربارۀ داریوش حرف‌های ناگفته فراوان است و برنامۀ او سامان‌دادن به ناگفته‌هاست.

هینتس سال‌ها پس از پایان‌گرفتن کار تالیف و چاپ، همیشه سفارش می‌کرد که در اولین فرصت آن را به فارسی برگردانم و من حدود سی سال در انجام سفارش استاد کوتاهی کردم. در پیشگفتار ترجمۀ «یافته‌های تازه از ایران باستان» علت این کوتاهی را نوشتم: «انگیزۀ این کوتاهی برای خودم روشن است: من با کتاب‌های استادم بزرگ شده بودم و آن‌ها با حلول در من به بخشی از وجودم تبدیل شده بودند و من به دشواری می‌توانستم بپذیرم که پیش از پرداختن به کارهای ضروری دیگر، به کتاب‌هایی بپردازم که برایم حی و حاضر هستند...»

سرانجام تسلیم مدیریت نشر ماهی شدم و ترجمۀ این کار دوجلدی را به دست گرفتم. ترجمۀ این برایم این فرصت زیبا را فراهم‌آورد که در سراسر کار ترجمه، باری دیگر درکلاس درس روانشاد هینتس بنشینم و از لحظه به لحظۀ آن لدت ببرم. پس سپاس مدیران شیفتۀ نشر ماهی را که مرا دوباره زانو به زانوی استاد فقیدم نشاندند.

سخنی دیگر برای گفتن ندارم. چون کتابی که در دست خواننده است، چیزی را برای گفتن باقی نمی‌گذارد که من توانایی افزودنش را داشته باشم. الا این اشاره که کتاب دو جلدی هینتس، بدون کم و کاست (با حروفی ریزتر از متن اصلی) در یک جلد منتشر می‌شود...

با فرو.تنی

پرویز رجبیLabels: