خبری از پیرامون خودم

مخاطبان گرامی!

 

متاسفم که به خاطر بیماری چند روزی است که نتوانسته‌ام چیزی بنویسم.--
PARVIZ.RAJABI@GMAIL.COM