خبری از پیرامون خودم


پوزش

 

       پوزش می‌خواهم ‌که چند روزی میهمان بیمارستان بودم و امکان نوشتن برایم فراهم نبود. با عشق به نوشتن به خانه بازگشته‌ام و به محض مهار حوصله‌ام، که دست به نافرمانی می‌زند، بازهم خواهم نوشت!


--
PARVIZ.RAJABI@GMAIL.COM