پاسخ

پاسخ

 

دوستی پرسیده است، اگر من می‌خواستم پنج کتاب دربارۀ حافظ برگزینم این کتاب‌ها کدام‌ها می‌بودند.

پاسخ به این پرسش بسیار دشوار است. اما نخست باید بگویم که من در موقعیتی نیستم که پاسخم هرچه باشد، به کار کسی بیاید. دربارۀ خواجه بسیار نوشته‌اند و حتما در میان آن‌ها نوشته‌های زیبا نیز فراوان است.

من خودم از خواندن دو کتاب سیر نمی‌شوم:

1.    نقشی از حافظ، از علی دشتی

2.    گلگشت در شعر و اندیشۀ حافظ، از دکتر محمد امین ریاحی

 

با فروتنی

پرویز رجبی--
PARVIZ.RAJABI@GMAIL.COM