دیوارنوشت

خشکسالی!

 

دست بردم به مچ نسترن

تشنگی به انگشتانم رخنه کرد

گیرم که دلم به حال باغچه بسوزد

با خشکسالی چه کنم؟