دیوارنوشت

رقص

 

جای پای تو بوی آلبالو می دهد

یکی به من بگوید

چگونه پنهان کنم که تو در چشمم نرقصیده ای

http://www.parvizrajabi.ir/
--
PARVIZ.RAJABI@GMAIL.COM