تسلیت

تسلیت

درگذشت دوست عزیز رضا سیدحسینی را به همۀ ادب دوستان تسلیت عرض می کنم.

حدود 52 سال پیش با مکتب های ادبی رضا سیدحسینی قدم به جهان ادب گذاشتم و 46 سال پیش، در سال 1342 سیدحسینی امکان چاپ نخستین کار جدی ام را به نام «بهای شادی من» وسیلۀ شادروان به آذین در کتاب هفته فراهم آورد.

چهار سال همکاری نزدیک با سیدحسینی و شادروان فیروز فولادی در مجله تماشا (سروش) از سال های خوش خاطرۀ زندگیم است. روانش شاد.

پرویز رجبی


--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir