سوگ نوشت


عباس جعفری رفت

 

دوست نازنیم عباس جعفری را، که عاشق کوه و بیابان و طبیعت بود، رود پرشوری در نپال با خود برد.

طبیعت یا قدر عباس را دانست و او را ازآن خود کرد و یا از سر بیوفایی به حذف او اقدام کرد.

همسر نازنینش فرخنده، که نخستین زن ایرانی فاتح اورست است، حتما می داند که روان عباس دمخور فرشته های طبیعت خواهد بود.

من هم رود کوچکی بدرقۀ راه عباس و یا به قول خودش عباث کردم. عباس پرشورتر ازآن زیست که نه هرکس توان آن را دارد.

 

پرویز رجبی

 

شاهرگ طبیعت، به جایی جز قلبش نمی‌رود.

 

 سام رجبی


--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir